วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

16)ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคืออะไร?


ตัวแปร (Variables)

หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนแปรค่าได้ มากกว่า 1 ค่า เช่น เพศ แบ่งเป็นเพศหญิงกับเพศชาย ระดับชั้นเรียน แบ่งเป็น ชั้นป.1 ชั้นป.2 ชั้นป.3 วิธีสอน แบ่งเป็น วิธีสอนโดยใช้เกมการศึกษา กับวิธีสอนตามปกติ

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน มี 3 ชนิด คือ
1.ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ตัวแปรที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดผลตามมา
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตัวแปรที่เป็นผลอันเนื่องมาจากตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ
3.ตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) คือ ตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม แต่ผู้วิจัยไม่ต้องการศึกษา ถ้าไม่ควบคุมไว้จะทำให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน

การพิจารณาตัวแปรจากสมมุติฐานการวิจัย

สมมุติฐานการวิจัย : นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ

ตัวแปรอิสระ = วิธีสอน แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การาสอนโดยใช้เกมการศึกษา กับการสอนโดยวิธีปกติ
ตัวแปรตาม = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรเกิน = ระดับสติปัญญาของนักเรียน ความสามารถในการสอนของครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น